درباره کمک‌ها در یونان

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امرو پناهندگان یونان - کمک به پناهندگان و پناهجویان

اینجا را کلیک کنید کرونا مربوط به ویروس  برای اطلاعات